Kontakt / Vedtægter

Vedtægter

Der blev afholdt generalforsamling torsdag den 25. januar 2024 kl. 19.00 i Klubhuset, hvor foreningens vedtægter blev revideret.

Vedtægter for Aale Ungdoms- og Idrætsforening

§ 1
Foreningens navn er Aale Ungdoms- og Idrætsforening.

§ 2

Foreningen har hjemsted i Hedensted Kommune.

§ 3

Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastik- og ldrætsforening samt specialforbund under Dansk ldrætsforbund. Foreningens arbejde foregår i overensstemmelse med ovennævnte organisationers formålsparagraffer.

§ 4

Aale Ungdoms- og Idrætsforenings formål er at være en rummelig og attraktiv forening, der tilbyder breddeidræt og gode oplevelser for derigennem at skabe fællesskab og glæde i lokalområdet.

§ 5

Som medlem kan optages enhver, som deltager i foreningens virke.
Nye medlemmer skal indmeldes via vores hjemmeside, kvittering vil være udskrift fra Conventus.
Man kan meldes ind passivt.

§ 6

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder det påkrævet f.eks. ved kontingent restance, dog kan vedkommende indanke det for generalforsamlingen.
Udmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Bestyrelsen tager beslutning om nedsættelse af de udvalg, hvortil der kan vælges formænd på den ordinære generalforsamling.
5 medlemmer kan dog fremsætte forslag om nedsættelse af udvalg med samme varsel som evt. andre forslag skal være bestyrelsen i hænde før generalforsamling.
Såfremt der i enkelte år ikke lykkes at få samtlige udvalgsformænd valgt, er det bestyrelsens beslutning, om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at få valgt de manglende formænd.
Bestyrelsen tager beslutning om antallet af de suppleanter, der skal vælges i forbindelse med valg af udvalgsformænd.
Bestyrelsesrepræsentanten i de respektive udvalg afholder 1-2 årlige møder med udvalget.
Den enkelte udvalgsformand kan dog om nødvendigt alene indkalde til og deltage i bestyrelsesmøde.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes inden udgangen af januar.
Den indvarsles senest 8 dage før på Aale Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside åui.dk og evt. foreningens øvrige SoMe-kanaler. Derudover vil der blive ophængt fysiske opslag udvalgte steder i byen.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamling, dog skal forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres ved indvarslingen. Stemmeret har alle foreningens medlemmer over 14 år ved personligt fremmøde.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formand og udvalgsformænds beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse/suppleant.
  Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og væIges for 3 år ad gangen.
  Hvert år afgår 1 medlem. Hvis der kan vælges 5 medlemmer, sidder man for 2 år ad gangen. Hvert ulige år afgår 3 og hvert lige år afgår 2 medlemmer.
  I bestyrelsen skal der til enhver tid sidde 3 personligt myndige.
  Der vælges 1 suppleant, der ved evt. indtrædelse sidder det afgående medlems periode ud.
 6. Valg af udvalgsformænd, der sidder for en 1-årig periode samt evt. suppleanter.
 7. Valg af revisorer samt en suppleant.
  Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år.
 8. Eventuelt.

§ 9

Vedtægtsændringer kan foretages, når generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 stemmeflertal.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom overfor bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, og senest en måned efter begæringens fremsendelse.

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen som følger:

Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Klubben tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller kassereren. Kassereren kan sidde udenfor bestyrelsen, men med i økonomiske beslutninger eller overtage en plads i bestyrelsen. Kassereren vælges for 3 år ad gangen ved 3 medlemmer og 2 år ad gangen ved 5 medlemmer.

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 15. januar afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 1. januar til revisorerne.
Bestyrelsen samt medlemmer hæfter ikke personligt.

§ 13

Bestyrelsen fastsætter årskontingent i samarbejde med udvalgsformænd.

§ 14

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget.
Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan opløsningen foretages ved 2/3 stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved opløsning fordeles foreningens midler ligeligt til de i § 3 nævnte organisationer.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 9. februar 2017.
Bethina Nielsen
Kirsten Rasmussen
Ditte Kyndesen
Beth Bank
Anja Jessen
 
Således revideret på ordinær generalforsamling den 25. januar 2024
Alex Sommer Hansen
Birgit Larimore
Johnny Grau
Majbritt Bak Raun
Lykke Kousgaard
ÅUI - Åle Ungdoms- og Idrætsforening